Η Skyspirits αποτελεί μια boutique εισαγωγική εταιρεία, το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της οποίας αποτελείται από υψηλής ποιότητας αποστάγματα και πρώτες ύλες για τον χώρο του μπαρ και της εστίασης γενικότερα. Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε ξεχωριστά προϊόντα από όλο τον κόσμο. Το portfolio μας διαθέτει προϊόντα υψηλής ποιότητας και αισθητικής, τα οποία δίνουν λύσεις και εξειδίκευση, ικανοποιώντας τις ανάγκες που δημιουργούνται στο χώρο του bar και της εστίασης γενικότερα. Το όραμα μας είναι να καινοτομούμε συνεχώς και να θέτουμε υψηλά standards.

Η συνολική λειτουργία της εταιρίας Skyspirits διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.). Το Σ.Δ.Π. είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015.

Βασική φιλοσοφία αλλά και πρωταρχικός στόχος της Skyspirits, μέσα από την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, αποτελεί η παροχή ποιοτικών αποσταγμάτων και α’ υλών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις προσδοκίες των πελατών μας στο χώρο του μπαρ και της εστίασης γενικότερα.

Βασικοί στόχοι του Σ.Δ.Π. είναι:

 • Η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων αποσταγμάτων, υπηρεσιών και της συνολικής λειτουργίας του Σ.Δ.Π.
 • Η τήρηση της νομοθεσίας και των κανονιστικών απαιτήσεων που διέπουν τη δραστηριότητας της εταιρίας μας και ο συστηματικός έλεγχος συμμόρφωσης.
 • Η πλήρης τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων και εμπρόθεσμη παράδοση των αποσταγμάτων και των α’ υλών.

Η επίτευξη των παραπάνω καθορίζεται μέσα από τις βασικές διεργασίες του Σ.Δ.Π., οι οποίες καθορίζουν ενέργειες όπως είναι:

 • Η συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος, μέσα από τις ετήσιες ανασκοπήσεις από τη Διοίκηση, εσωτερικές επιθεωρήσεις κλπ.
 • Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων του πελάτη.
 • Η συνεχής παρακολούθηση της επίδοσης των προμηθευτών.
 • Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
 • Η τεκμηριωμένη και συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών και η καταγραφή τυχόν υποδείξεων ή παραπόνων τους.
 • Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του.
 • Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισής τους.
 • Η ανάλυση της επικινδυνότητας (Risk Assessment) και ο έλεγχος αποτελεσματικότητας.

Η συνολική εφαρμογή των αρχών του συστήματος εξασφαλίζεται μέσα από την συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την δημιουργία της σχετικής συνείδησης των σκοπών και της φιλοσοφίας του συστήματος.

Όλο το προσωπικό καλείται στην πιστή τήρηση των ανωτέρω και ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας στην παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσης. Η παρούσα Πολιτική ανασκοπείται ετησίως.

Διοίκηση

Νικόλαος Σαραντάκης